OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Szanowny Kliencie,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPM agd S.A. z siedzibą w Milanówku, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS: 0000399132, REGON: 145840911, NIP: 5291798240.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Pana Łukasza Grabowskiego, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mpm.pl.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na Państwa pytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie.
4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5. Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania odpowiedzi na Państwa zapytanie, a po tym okresie, przez okres 1 roku.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Administrator nie pobiera danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane podane przez Panią/Pana.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich ani do państw trzecich.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:
a. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych i ewentualnych odbiorcach Danych;
b. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
c. żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
e. przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych w formacie umożliwiającym przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
g. złożenia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.